http://biznismap.com/mk/lokacija/makedonija/Medicina/ocni%20ordinacii.html

ОЧНИ ОРДИНАЦИИ

Add your listing here

RE - MEDICA

Ре-Медика е првата приватна општа болница во Република Македонија, основана на 7- ми април 2005 година. Во текот на своето работење, се потврдија основните постулати за квалитетна и одговорна здравствена заштита на граѓаните. Како врвна здравствена установа, Ре-медика, со својата деловна политика негува низа вредности. Првенствено е фокусирана кон пациентите (промовирање, негување и унапредување на здравјето), вработените (односот кон вработените, меѓу вработените, тимско работење), вклучување во процесот на управување, а со својот однос кон општествените збиднувањ...повеќе >

Категорија:ОЧНИ ОРДИНАЦИИ

Address:16.та Македонска Бригада број 18, Skopje, Makedonija

www:      www.remedika.com.mk

CORNEA MEDICA

Поликлиниката за очни болести “КОРНЕА МЕДИКА” е современа медицинска установа со врвен

тим и со најсофистицирана опрема и простор според сите светски стандарди. Ние тежнееме да

постигнеме врвен квалитет, да понудиме најдобра услуга и да станеме најдобри во регионот.

Листата на услуги ги опфаќа сите постоечки офталмолошки услуги со особен осврт на рано

откривање и третирање на прематурна ретинопатија, односно ретинопатија кај недоносени

бебиња. Со таа проблематика работи обучен тим кој се служи со најсовремената опрема како што

е црвениот ласер Iridex ...повеќе >

Категорија:ОЧНИ ОРДИНАЦИИ

Address:15-ти Корпус 1a, Скопје, Македонија

www:      corneamedica.mk

SISTINA OFTALMOLOGIJA

Поликлиниката за очни болести Систина Офталмологија, со својата врвна технологија, најсовремените дијагностички методи и искусниот тим овозможува високопрофесионален пристап во грижата за вашите очи и во решавањето на проблемите со видот.Нашиот предизвик е да ја зачуваме функцијата на видот на пациеонтите со навремено дијагностицирање на болестите на очите и со нивно лекување - како со стандардните очни помагала (очила и леќи), така и со комплицирани оперативни зафати.Со комплетно опремените ординации, со кабинетот за функционална дијагностика, за периметрија, ултразвук, флу...повеќе >

Категорија:ОЧНИ ОРДИНАЦИИ

Address:ул: „Лондонска“ бр.19, Скопје, Македонија

www:      www.sistinaoftalmologija.mk

КОНТАКТ ТЕЛ:(02) 30 97 000,070 351 008
e-mail:
Vizia

Визиа е првата приватна хируршка очна клиника во Македонија, основана во фебруари 2002 година. Од појавувањето на Визиа се сменија стандардите во очната хирургија во Македонија во полза на пациентите. Воведовме нови техники и операции кои до тогас не постоеа:како Excimer Laser - Laserska Korekcija na Dioptrija (LASIK) – за првпат во Македонија и заради кои пациентите мораа да одат да се оперираат во странство. Го подигнавме квалитетот на услугите, на прегледите и на операциите на многу високо ниво дури и за западни стандарди, со помош комплетна комп...повеќе >

Категорија:ОЧНИ ОРДИНАЦИИ

Dr.Ristovski

Хирургија на преден очен сегмент: факоемулсификација и ECCE (катаракта), Excimer ласер рефракциона хирургија(корекција на диоптрија) LASIK I PRK, глауком, операции за стопирање на растечка кратковидост-склеропластика и колагенопластика,  радиjална кератотомија.Самостојно извршени повеќе од 1100 операции, 3000 асистенции и повеќе од 40 000 прегледани  пациенти. Во ласерскиот центар "Д-р Ристовски" кој како хируршки центар функционира  веќе три години  има направено околу 400 ласерски хируршки интервенции.

...


повеќе >

Категорија:ОЧНИ ОРДИНАЦИИ

01 ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА

ТЕКСТ : Објаснување за Вашето работење, производи, брендови услуги...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА СКОПЈЕ, ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА, МАКЕДОНИЈА ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА, ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА СК, ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА МК, TURSKA OCNA BOLNICA SKOPJE , TURSKA OCNA BOLNICA MAKEDONIJA , SKOPJE TURSKA OCNA BOLNICA , MAKEDONIJA TURSKA OCNA BOLNICA , TURSKA OCNA BOLNICA SK , TURSKA OCNA BOLNICA MK , ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА, ЕХОГРАФИЈА НА ОКО, ИСПИТУВАЊЕ НА ВИДНО ПОЛЕ, ОЧЕН ПРИТИСОК, ОЧЕН ПРИТИСОК, ЕХОГР...повеќе >

Категорија:ОЧНИ ОРДИНАЦИИ

Address:ul. bb xx, Skopje, Makedonija

www:      www.biznismap.com

КОНТАКТ ТЕЛ:+389 xxx xxx
e-mail:
tags:    ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА СКОПЈЕ, ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА, МАКЕДОНИЈА ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА, ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА СК, ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА МК, TURSKA OCNA BOLNICA SKOPJE, TURSKA OCNA BOLNICA MAKEDONIJA, SKOPJE TURSKA OCNA BOLNICA, MAKEDONIJA TURSKA OCNA BOLNICA, TURSKA OCNA BOLNICA SK, TURSKA OCNA BOLNICA MK, ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА, ЕХОГРАФИЈА НА ОКО, ИСПИТУВАЊЕ НА ВИДНО ПОЛЕ, ОЧЕН ПРИТИСОК, ОЧЕН ПРИТИСОК, ЕХОГРАФИЈА НА ОРБИТА, ВГРАДУВАЊЕ НА ВЕШТАЧКА ЛЕЌА, ОТСТРАНУВАЊЕ НА СТАРЕЧКО ПЕРДЕ, ЛАСЕРСКА КОРЕКЦИЈА НА ДИОПТРИЈАТА, ИМПЛАНТАЦИЈА НА ВЕШТАЧКА РОЖНИЦА, ХИРУРШКИ ТРЕТМАН НА ГЛАУКОМ, ТРЕТМАН НА СТРАБИЗАМ, ЛАСЕРСКО ОТСТРАНУВАЊЕ НА СТАРЕЧКО ПЕРДЕ, ОПЕРАЦИЈА НА ГЛАУКОМ, ХИРУРШКА КОРЕКЦИЈА НА МИОПИЈА, ВГРАДУВАЊЕ НА ЛЕЌИ ИНТРАОКУЛАРНИ ЛЕЌИ, ЛЕКУВАЊЕ НА СТРАБИЗАМ, ОПЕРАЦИЈА НА ЗЕЛЕНО ПЕРДЕ СТАРЕЧКО ПЕРДЕ, ОПЕРАЦИЈА НА ОЧИ, МЕРЕЊЕ ЛЕЧЕЊЕ НА ОЧЕН ПРИТИСОК, ЛЕКУВАЊЕ НА СУВО ОКО, ПРОБЛЕМ СО СУВО ОКО, СТРАБИЗАМ КАЈ ДЕЦА, ЛЕЧЕЊЕ НА СТРАБИЗАМ, НАРУШУВАЊЕ НА ВИДОТ, ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО ФАКО МЕТОДА, ВИТРЕКТОМИЈА СО ИМПЛАНТАЦИЈА НА ИОЛ, КОМБИНИРАНА ОПЕРАЦИЈА НА ГЛАУКОМ И КАТАРАКТ СО ИОЛ, ЛАСЕРСКО СИМНУВАЊЕ НА ДИОПТРИЈА, ОПЕРАЦИЈА НА МРЕЖНИЦА КСАНТЕЛАЗМА, ОПЕРАЦИЈА НА БЛЕФОРОХАЛАЗА ЕНТРОПИУМ, ОПЕРАЦИЈА НА ТУМОРИ НА КАПАЦИ, ОПЕРАЦИЈА НА ТУМОРИ НА КОНЈУНКТИВА, ОПЕРАЦИЈА НА ЈАЧМЕНЧЕ, ОПЕРАЦИЈА НА ПТЕРИГИУМ, ПУПИЛОПЛАСТИКА, СОНДИРАЊЕ НА СОЛЗНИ КАНАЛИ, ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД, КОРЕКЦИЈА И МЕРЕЊЕ НА ОЧЕН ПРИТИСОК, ПРЕГЛЕД НА ОЧНО ДНО, ИНДИРЕКТНА ОФТАЛМОСКОПИЈА, ИСПИТУВАЊЕ НА ВИДНО ПОЛЕ, ЕХОГРАФИЈА НА ОРБИТА, ЛАСЕРСКА ФОТОКОАГУЛАЦИЈА, ИСПИТУВАЊЕ НА КОЛОРЕН ВИД, ПЛАКНЕЊЕ НА СОЛЗНИ КАНАЛИ, ПРЕГЛЕД ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ДИОПТРИЈА КАЈ ДЕЦА, БОЛЕСТИ НА ОКО, ОПЕРАЦИЈА ЗА СТРАБИЗАМ, ОПЕРАЦИЈА ЗА КРАТКОВИДОНОСТ ДАЛЕКОВИДНОСТ, ВОСПАЛЕНИЕ НА ОКОТО, СТАРЕЧКА ДАЛЕКОВИДНОСТ, ДВОЕЊЕ НА МРЕЖНИЦА, СЛЕПИЛО ЗА БОИ ДАЛТОНИЗАМ, ЛЕЧЕЊЕ НА СЛЕПИЛО ЗА БОИ ДАЛТОНИЗАМ НОЌНО СЛЕПИЛО, ТРЕТМАН НА КРАТКОВИДОНОСТ ДАЛЕКУВИДНОСТ, МЕРЕЊЕ НА ДЕБЕЛИНА НА РОЖНИЦАТА, ЛЕЧЕЊЕ ТРЕТМАН НА КАТАРАКТА, ОДРЕДУВАЊЕ ДИОПТРИЈА, ПРЕГЛЕД ЗА ДИОПТРИЈА, ВАДЕЊЕ НА СТРАНО ТЕЛО ОД ОКО, ЕХОГРАФИЈА СО БИОМЕТРИЈА, ПРОБЛЕМИ ВО ВНАТРЕШНОСТА НА ОКОТО, ОШТЕТУВАЊАТА НА ОЧНИОТ НЕРВ, ОПТИЧКА БИОМЕТРИЈА, OPERACIJA NA KATARAKTA SKOPJE MK, EHOGRAFIJA NA OKO SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA VIDNO POLE, OCEN PRITISOK SKOPJE MK, EHOGRAFIJA NA ORBITA, VGRADUVANJE NA VESTACKA LEKA SKOPJE MK, OTSTRANUVANJE NA STARECKO PERDE SKOPJE MK, LASERSKA KOREKCIJA NA DIOPTRIJA SKOPJE MK, IMPLANTACIJA NA VESTACKA ROZNICA SKOPJE MK, HIRURSKI TRETMAN NA GLAUKOM SKOPJE MK, TRETMAN NA STRABIZAM SKOPJE MK, LASERSKO OTSTRANUVANJE NA STARECKO PERDE SKOPJE MK, OPERACIJA NA GLAUKOM SKOPJE MK, HIRURSKA KOREKCIJA NA MIOPIJA SKOPJE MK, VGRADUVANJE NA LEKI INTRAOKULARNI LEKI SKOPJE MK, LEKUVANJE NA STRABIZAM SKOPJE MK, OPERACIJA NA ZELENO PERDE STARECKO PERDE SKOPJE MK, OPERACIJA NA OCI SKOPJE MK, MERENJE NA OCEN PRITISOK SKOPJE MK, LECENJE NA OCEN PRITISOK SKOPJE MK, LEKUVANJE NA SUVO OKO SKOPJE MK, PROBLEM SO SUVO OKO, STRABIZAM KAJ DECA SKOPJE MK, LECENJE NA STRABIZAM SKOPJE MK, NARUSUVANJE NA VIDOT, OPERACIJA NA KATARAKTA SO FAKO METODA SKOPJE MK, VITREKTOMIJA SO IMPLANTACIJA NA IOL, KOMBINIRANA OPERACIJA NA GLAUKOM I KATARAKT SO IOL, LASERSKO SIMNUVANJE NA DIOPTRIJA, OPERACIJA NA MREZNICA BLEFOROHALAZA SKOPJE MK, OPERACIJA NA ENTROPIUM ILI EKTROPIUM, OPERACIJA NA TUMORI NA KAPACI SKOPJE MK, OPERACIJA NA JACMENCE SKOPJE MK, PUPILOPLASTIKA SKOPJE MK, SONDIRANJE NA SOLZNI KANALI, OFTALMOLOSKI PREGLED SKOPJE MK, KOREKCIJA I MERENJE NA OCEN PRITISOK, PREGLED NA OCNO DNO, ISPITUVANJE NA VIDNO POLE, EHOGRAFIJA NA ORBITA, BIOMETRIJA, LASERSKA FOTOKOAGULACIJA, ISPITUVANJE NA KOLOREN VID, PLAKNENJE NA SOLZNI KANALI, PREGLED ZA ODREDUVANJE NA DIOPTRIJA KAJ DECA, BOLESTI NA OKO, OPERACIJA ZA STRABIZAM, OPERACIJA ZA KRATKOVIDONOST DALEKOVIDNOST, VOSPALENIE NA OKOTO, STARECKA DALEKOVIDNOST, DVOENJE NA MREZNICA, SLEPILO ZA BOI DALTONIZAM, LECENJE NA SLEPILO ZA BOI DALTONIZAM, LECENJE NA NOKNO SLEPILO, TRETMAN NA KRATKOVIDONOST, TRETMAN NA DALEKUVIDNOST, MERENJE NA DEBELINA NA ROZNICATA, LECENJE TRETMAN NA KATARAKTA, ODREDUVANJE PREGLED ZA DIOPTRIJA, VADENJE NA STRANO TELO OD OKO, EHOGRAFIJA SO BIOMETRIJA, PROBLEMI VO VNATRESNOSTA NA OKOTO, OSTETUVANJATA NA OCNIOT NERV, OPTICKA BIOMETRIJA SKOPJE MK, ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА МК СКОПЈЕ, МЕРЕЊЕ НА ОЧЕН ПРИТИСОК, OCNA BOLNICA MAKEDONIJA SKOPJE, KONTAKTNI LEKI MK, ОЧНА БОЛНИЦА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ, ОФТАМОЛОГИЈА ДИЈАГНОСТИКА МК, OCNI ZABOLUVANJA MK SKOPJE, ОЧНА ОРДИНАЦИЈА МК, OCNA ORDINACIJA MK SKOPJE, OCNI ORDINACII SKOPJE, ОЧНИ ОРДИНАЦИИ СКОПЈЕ, KORNEALNA TOPOGRAFIJA, TONOMETRIJA, КОРНЕАЛНА ТОПОГРАФИЈА, RETINOPATIJA MK, РЕТИНОПАТИЈА, OCNI PREGLEDI, ОЧНИ БОЛЕСТИ, ОФТАЛМОЛОГИЈА, OCNI BOLESTI, OFTALMOLOGIJA, ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА МК СКОПЈЕ, МЕРЕЊЕ НА ОЧЕН ПРИТИСОК, OCNA BOLNICA MAKEDONIJA SKOPJE, ОЧНА БОЛНИЦА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ, ОФТАМОЛОГИЈА ДИЈАГНОСТИКА МК, PRIVATNI OCNI ORDINACII, ПРИВАТНИ ОЧНИ ОРДИНАЦИИ, ОЧЕН ЛЕКАР СКОПЈЕ, OCEN LEKAR SKOPJE, OCEN DOKTOR SKOPJE, ОЧЕН ДОКТОР СКОПЈЕ

OCEN LEKAR, OCNO, OCNA ORDINACIJA, OCNI ORDINACII, OCNI PREGLEDI,ОЧЕН ЛЕКАР,ОЧНО,ОЧНА ОРДИНАЦИЈА,ОЧНИ ОРДИНАЦИИ,ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ,OCNA ORDINACIJA SKOPJE, OCNA ORDINACIJA MAKEDONIJA, SKOPJE OCNA ORDINACIJA, MAKEDONIJA OCNA ORDINACIJA, СКОПЈЕ ОЧНA ОРДИНАЦИJA, МАКЕДОНИЈА ОЧНA ОРДИНАЦИJA, ОЧНA ОРДИНАЦИJA МАКЕДОНИЈА, ОЧНA ОРДИНАЦИJA СКОПЈЕ, ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА СКОПЈЕ, ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА, МАКЕДОНИЈА ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА, ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА СК, ТУРСКА ОЧНА БОЛНИЦА МК, TURSKA OCNA BOLNICA SKOPJE, TURSKA OCNA BOLNICA MAKEDONIJA, SKOPJE TURSKA OCNA BOLNICA, MAKEDONIJA TURSKA OCNA BOLNICA, TURSKA OCNA BOLNICA SK, TURSKA OCNA BOLNICA MK, ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА, ЕХОГРАФИЈА НА ОКО, ИСПИТУВАЊЕ НА ВИДНО ПОЛЕ, ОЧЕН ПРИТИСОК, ЕХОГРАФИЈА НА ОРБИТА, ВГРАДУВАЊЕ НА ВЕШТАЧКА ЛЕЌА, ОТСТРАНУВАЊЕ НА СТАРЕЧКО ПЕРДЕ, ЛАСЕРСКА КОРЕКЦИЈА НА ДИОПТРИЈАТА, ИМПЛАНТАЦИЈА НА ВЕШТАЧКА РОЖНИЦА, ХИРУРШКИ ТРЕТМАН НА ГЛАУКОМ, ТРЕТМАН НА СТРАБИЗАМ, ЛАСЕРСКО ОТСТРАНУВАЊЕ НА СТАРЕЧКО ПЕРДЕ, ОПЕРАЦИЈА НА ГЛАУКОМ, ХИРУРШКА КОРЕКЦИЈА НА МИОПИЈА, ВГРАДУВАЊЕ НА ЛЕЌИ ИНТРАОКУЛАРНИ ЛЕЌИ, ЛЕКУВАЊЕ НА СТРАБИЗАМ, ОПЕРАЦИЈА НА ЗЕЛЕНО ПЕРДЕ СТАРЕЧКО ПЕРДЕ, ОПЕРАЦИЈА НА ОЧИ, МЕРЕЊЕ ЛЕЧЕЊЕ НА ОЧЕН ПРИТИСОК, ЛЕКУВАЊЕ НА СУВО ОКО, ПРОБЛЕМ СО СУВО ОКО, СТРАБИЗАМ КАЈ ДЕЦА, ЛЕЧЕЊЕ НА СТРАБИЗАМ, НАРУШУВАЊЕ НА ВИДОТ, ОПЕРАЦИЈА НА КАТАРАКТА СО ФАКО МЕТОДА, ВИТРЕКТОМИЈА СО ИМПЛАНТАЦИЈА НА ИОЛ, КОМБИНИРАНА ОПЕРАЦИЈА НА ГЛАУКОМ И КАТАРАКТ СО ИОЛ, ЛАСЕРСКО СИМНУВАЊЕ НА ДИОПТРИЈА, ОПЕРАЦИЈА НА МРЕЖНИЦА КСАНТЕЛАЗМА, ОПЕРАЦИЈА НА БЛЕФОРОХАЛАЗА ЕНТРОПИУМ, ОПЕРАЦИЈА НА ТУМОРИ НА КАПАЦИ, ОПЕРАЦИЈА НА ТУМОРИ НА КОНЈУНКТИВА, ОПЕРАЦИЈА НА ЈАЧМЕНЧЕ, ОПЕРАЦИЈА НА ПТЕРИГИУМ, ПУПИЛОПЛАСТИКА, СОНДИРАЊЕ НА СОЛЗНИ КАНАЛИ, ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД, КОРЕКЦИЈА И МЕРЕЊЕ НА ОЧЕН ПРИТИСОК, ПРЕГЛЕД НА ОЧНО ДНО, ИНДИРЕКТНА ОФТАЛМОСКОПИЈА, ЛАСЕРСКА ФОТОКОАГУЛАЦИЈА, ИСПИТУВАЊЕ НА КОЛОРЕН ВИД, ПЛАКНЕЊЕ НА СОЛЗНИ КАНАЛИ, ПРЕГЛЕД ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ДИОПТРИЈА КАЈ ДЕЦА, БОЛЕСТИ НА ОКО, ОПЕРАЦИЈА ЗА СТРАБИЗАМ, ОПЕРАЦИЈА ЗА КРАТКОВИДОНОСТ ДАЛЕКОВИДНОСТ, ВОСПАЛЕНИЕ НА ОКОТО, СТАРЕЧКА ДАЛЕКОВИДНОСТ, ДВОЕЊЕ НА МРЕЖНИЦА, СЛЕПИЛО ЗА БОИ ДАЛТОНИЗАМ, ЛЕЧЕЊЕ НА СЛЕПИЛО ЗА БОИ ДАЛТОНИЗАМ НОЌНО СЛЕПИЛО, ТРЕТМАН НА КРАТКОВИДОНОСТ ДАЛЕКУВИДНОСТ, МЕРЕЊЕ НА ДЕБЕЛИНА НА РОЖНИЦАТА, ЛЕЧЕЊЕ ТРЕТМАН НА КАТАРАКТА, ОДРЕДУВАЊЕ ДИОПТРИЈА, ПРЕГЛЕД ЗА ДИОПТРИЈА, ВАДЕЊЕ НА СТРАНО ТЕЛО ОД ОКО, ЕХОГРАФИЈА СО БИОМЕТРИЈА, ПРОБЛЕМИ ВО ВНАТРЕШНОСТА НА ОКОТО, ОШТЕТУВАЊАТА НА ОЧНИОТ НЕРВ, ОПТИЧКА БИОМЕТРИЈА, OPERACIJA NA KATARAKTA SKOPJE MK, EHOGRAFIJA NA OKO SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA VIDNO POLE, OCEN PRITISOK SKOPJE MK, EHOGRAFIJA NA ORBITA, VGRADUVANJE NA VESTACKA LEKA SKOPJE MK, OTSTRANUVANJE NA STARECKO PERDE SKOPJE MK, LASERSKA KOREKCIJA NA DIOPTRIJA SKOPJE MK, IMPLANTACIJA NA VESTACKA ROZNICA SKOPJE MK, HIRURSKI TRETMAN NA GLAUKOM SKOPJE MK, TRETMAN NA STRABIZAM SKOPJE MK, LASERSKO OTSTRANUVANJE NA STARECKO PERDE SKOPJE MK, OPERACIJA NA GLAUKOM SKOPJE MK, HIRURSKA KOREKCIJA NA MIOPIJA SKOPJE MK, VGRADUVANJE NA LEKI INTRAOKULARNI LEKI SKOPJE MK, LEKUVANJE NA STRABIZAM SKOPJE MK, OPERACIJA NA ZELENO PERDE STARECKO PERDE SKOPJE MK, OPERACIJA NA OCI SKOPJE MK, MERENJE NA OCEN PRITISOK SKOPJE MK, LECENJE NA OCEN PRITISOK SKOPJE MK, LEKUVANJE NA SUVO OKO SKOPJE MK, PROBLEM SO SUVO OKO, STRABIZAM KAJ DECA SKOPJE MK, LECENJE NA STRABIZAM SKOPJE MK, NARUSUVANJE NA VIDOT, OPERACIJA NA KATARAKTA SO FAKO METODA SKOPJE MK, VITREKTOMIJA SO IMPLANTACIJA NA IOL, KOMBINIRANA OPERACIJA NA GLAUKOM I KATARAKT SO IOL, LASERSKO SIMNUVANJE NA DIOPTRIJA, OPERACIJA NA MREZNICA BLEFOROHALAZA SKOPJE MK, OPERACIJA NA ENTROPIUM ILI EKTROPIUM, OPERACIJA NA TUMORI NA KAPACI SKOPJE MK, OPERACIJA NA JACMENCE SKOPJE MK, PUPILOPLASTIKA SKOPJE MK, SONDIRANJE NA SOLZNI KANALI, OFTALMOLOSKI PREGLED SKOPJE MK, KOREKCIJA I MERENJE NA OCEN PRITISOK, PREGLED NA OCNO DNO, BIOMETRIJA, LASERSKA FOTOKOAGULACIJA, ISPITUVANJE NA KOLOREN VID, PLAKNENJE NA SOLZNI KANALI, PREGLED ZA ODREDUVANJE NA DIOPTRIJA KAJ DECA, BOLESTI NA OKO, OPERACIJA ZA STRABIZAM, OPERACIJA ZA KRATKOVIDONOST DALEKOVIDNOST, VOSPALENIE NA OKOTO, STARECKA DALEKOVIDNOST, DVOENJE NA MREZNICA, SLEPILO ZA BOI DALTONIZAM, LECENJE NA SLEPILO ZA BOI DALTONIZAM, LECENJE NA NOKNO SLEPILO, TRETMAN NA KRATKOVIDONOST, TRETMAN NA DALEKUVIDNOST, MERENJE NA DEBELINA NA ROZNICATA, LECENJE TRETMAN NA KATARAKTA, ODREDUVANJE PREGLED ZA DIOPTRIJA, VADENJE NA STRANO TELO OD OKO, EHOGRAFIJA SO BIOMETRIJA, PROBLEMI VO VNATRESNOSTA NA OKOTO, OSTETUVANJATA NA OCNIOT NERV, OPTICKA BIOMETRIJA SKOPJE MK, ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА МК СКОПЈЕ, МЕРЕЊЕ НА ОЧЕН ПРИТИСОК, OCNA BOLNICA MAKEDONIJA SKOPJE, KONTAKTNI LEKI MK, ОЧНА БОЛНИЦА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ, ОФТАМОЛОГИЈА ДИЈАГНОСТИКА МК, OCNI ZABOLUVANJA MK SKOPJE, ОЧНА ОРДИНАЦИЈА МК, OCNA ORDINACIJA MK SKOPJE, OCNI ORDINACII SKOPJE, ОЧНИ ОРДИНАЦИИ СКОПЈЕ, KORNEALNA TOPOGRAFIJA, TONOMETRIJA, КОРНЕАЛНА ТОПОГРАФИЈА, RETINOPATIJA MK, РЕТИНОПАТИЈА, OCNI PREGLEDI, ОЧНИ БОЛЕСТИ, ОФТАЛМОЛОГИЈА, OCNI BOLESTI, OFTALMOLOGIJA, PRIVATNI OCNI ORDINACII, ПРИВАТНИ ОЧНИ ОРДИНАЦИИ, ОЧЕН ЛЕКАР СКОПЈЕ, OCEN LEKAR SKOPJE, OCEN DOKTOR SKOPJE, ОЧЕН ДОКТОР СКОПЈЕ,