БОНСАИ ГРАДИНА

ГРАДИНАРСКИ ЦЕНТАР

ЗЕН ГРАДИНА 

Хорти Експерт МК - водечка компанија во областа на хортикултурно уредување на објекти за живеење, резиденцијални и деловни објекти и јавни парковски површини и производство на декоративен саден материјал, како во Македонија така и во регионот, особено во Грција, Србија, Албанија и Косово.

Главниот принцип врз кој се темели нашето работење е вклопување на градините во нивната природна средина – што го постигнуваме преку дизајнирање на градините во суптилен спој меѓу науката и уметноста.

Хорти Експерт МК денес има сопствен производствен центар за декоративни садници и егзоти и два гарден центри во главниот град Скопје, како и расадник за производство и доодгледување на декоративни садници во Богданци.

Веќе една деценија Хорти Експерт МК е официјален застапник на реномираниот производител на саден материјал Vivai Sandro Bruschi од Италија, а од 2002 година наваму и овластен застапник на производителот на системи за економично и парковско наводнување Palaplast од Грција.

Хорти Експерт МК заедно со својот италијански партнер Sandro Bruschi во Скопје го отворија првиот хортикултурен изложбен центар со постојана Бонсаи изложба, Bruschi Internacional, на површина од еден хектар.

Преку доближувањето на природната убавина до луѓето, го правиме нивниот живот поудобен и нивната работа попријатна.  

HORTIKULTURA UREDUVANJE

HORTI EXPERT

HORTI EXPERT
Se za vasite gradini,vodecki kompanii vo hortikulturno ureduvanje na objekti I javni parkovi,pejsazna arhitekrura,dizajn na gradini,proektiranje I dizajniranje na dvorovi,krovni gradini,zeleni zidovi,trgovija so dekorativni sadnici i egzoti,garden centri

ЛИСТОПАДНИ САДНИЦИ И ГРМУШКИ

ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ И ГРМУШКИ

ЛЕТЕН И ЕСЕНСКИ РАСАД

“Човекот кој создал градина чувствува дека направил нешто добро за  светот”  

....ДА ЈА СОЗДАДЕМЕ ЗАЕДНО...

ГРАДИНАРСКИ ЦЕНТАР ХОРТИ ДИЗАЈН ги нуди следниве услуги: 

 • Хортикултурно проектирање и изработка на идејни решенија и нивна презентација во 3Д
 • Изведба и реконструкција на зелени површини
 • Готова - бусен трева ­набавка и поставување
 • Кровни градини - проектирање и изведба
 • Системи за полевање­ проектирање, изведба и одржување
 • Внатрешно уредување - со собни растенија и цветни аранжмани
 • Фитозаштита и прихрана на садници и тревник
 • Одржување на хортикултурно уредени екстериери и ентериери
 • Транспорт достава и засадување на садници
 • Располагаме со следниве видови репроматеријали:
 • Мулч и дрвен декор - повеќе видови
 • Декоративен камен од различни гранулации
 • Саксии и жардињери - внатрешни и надворешни 

Создаваме градини и зелени површини кои Ве исполнуваат со задоволство! 

Ги слушаме Вашите желби и потреби и во согласност со Вашите очекувања, видот на објектот, големината на просторот, поднебјето и климатските услови изработуваме 3Д идејни проекти .

Улогата на зеленилото во нашето живеење е мошне комплексна и богата и поради тоа заслужува посебно внимание и љубов.

Во овие градини создадени со љубов и голема посветеност на целиот тим на Хорти Дизајн, Вие ќе се чувствувате среќни и опуштени во кругот на своите најблиски, пријатели и деловни соработници .

Крајниот резултат е во склад со естетските, функционални и стручни барања, а Вашата доверба ќе ја оправдаме со брза, квалитетна и професионална услуга .

Градинарски центар ХОРТИ ДИЗАЈН ДОО ­Скопје е основан во 2008 год., а лоциран е на површина од 5000 м2 на влезот на село Бардовци.

HORTIKULTURA UREDUVANJE

HORTI DIZAJN

HORTI DIZAJN
Se za vasite gradini,vodecki kompanii vo hortikulturno ureduvanje na objekti I javni parkovi,pejsazna arhitekrura,dizajn na gradini,proektiranje I dizajniranje na dvorovi,krovni gradini,zeleni zidovi,trgovija so dekorativni sadnici i egzoti,garden centri

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

 

 

ANGLISKA TREVA SKOPJE MK, BONSAI DRVCA SKOPJE MK, BONSAI DRVO ODRZUVANJE SKOPJE MK, BONSAI GARDEN CENTAR SKOPJE MK, BONSAI GRADINA SKOPJE MK, BONSAI GRADINI SKOPJE MK, BONSAI KASKADA SKOPJE MK, BONSAI KULTURA SKOPJE MK, BONSAI POLUKASKADA SKOPJE MK, BONSAI ZELENIKI SKOPJE MK, BOTANICKA GRADINA, DEKORATIVEN KAMEN OD RAZLIČNI GRANULACII, DEKORATIVNI DRVA SKOPJE MK, DIZAJNIRANJE NA DVOROVI, DIZAJNIRANJE NA GRADINI, DIZAJNIRANJE NA PARKOVI, DOTUR NA MULJEVITA ZEMJA ZA IZRABOTKA NA TREVNIKOT, DRVA BONSAI SKOPJE MK, DRVCA BONSAI SKOPJE MK, DRVEN DEKOR, FINO PLANIRANJE NA TERENOT, FREZIRANJE NA POVRŠINA SO TRAKTOR, GARDEN CENTAR SKOPJE MK, GOLEMOPRODAZBA NA OVOSKI, GRADINARSKI CENTAR SKOPJE MK, GRADINARSTVO HORTIKULTURA, GRMUŠKI I POKRIVAČI, GRUBO PLANIRANJE NA TERENOT, HORTIKULTURA, HORTIKULTURA SKOPJE MK, HORTIKULTURNA IZRABOTKA NA REŠENIJA I NIVNA PREZENTACIJA VO 3D, HORTIKULTURNO PROEKTIRANJE, HORTIKULTURNO PROEKTIRANJE I ODRŽUVANJE NA PRIVATNI I JAVNI ZELENI POVRŠINI, HORTIKULTURNO UREDUVANJE, INTERAKTIVNA GRADINA SKOPJE MK, JAPONSKI JAVORI SKOPJE MK, KINESKI BONSAI SKOPJE MK, KROENJE NA SADNICI, LETEN I ESENSKI RASAD, LISTOPADNI SADNICI I GRMUŠKI, MALOPRODAZBA NA OVOSKI, MAŠINSKO KOSENJE NA TREVNIK, NABAVKA, NABAVKA NA TREVNO SEME, ODRZUVANJE NA BONSAI DRVA SKOPJE MK, ODRZUVANJE NA DELOVNI OBJEKTI SKOPJE MK, ODRŽUVANJE NA PARKOVSKI POVRŠINI, ODRZUVANJE NA ZELENI POVRSINI, ORANJE NA POVRŠINA SO TRAKTOR, PERENI, PLEVENJE NA TREVNIK I GRUPACII SO SADNICI, PODGOTOVKA NA TERENOT SO VADENJE NA SLOJ ZEMJA, POKRIVANJE I VALIRANJE NA TREVNOTO SEME, PRIHRANA I ZAŠTITA NA SADNICI I TREVNIK PREKU KOREN I LIST, PRODAZBA NA BONSAI DRVA SKOPJE MK, PRODAZBA NA SADNICI, PRODAZBA NA SAKSII, PRODAZBA NA SEME ZA TREVA SKOPJE MK, PROIZVODSTVO NA DEKORATIVEN SADEN MATERIJAL, PROIZVODSTVO NA NADVORESNI DEKORATIVNI RASTENIJA, PROIZVODSTVO NA SADEN MATERIJAL, PUN SAI SKOPJE, RAČNO POLEVANJE NA GRUPACII I TREVNICI, RASADNICI SKOPJE MK, RASADNIK VO SKOPJE, REKONSTRUKCIJA I PODIGANJE NA JAVNI ZELENI POVRŠINI, SAKSII I ŽARDINJERI, SEČENJE NA DRVJA I VADENJE NA KORENJA OD ISEČENI DRVJA, SEENJE, SEME ZA TREVA SKOPJE MK, SEMEN MATERIJAL RASAD, SHISHMIR SKOPJE MK, TERAKOTA I IMITACIJA NA TERAKOTA, TRANSPORT I VGRADUVANJE NA SADNICI, TRANSPORT NA ŠUT, TREVA ZA VO DVOR SKOPJE MK, UKRASNI BILKI, UKRASNI DRVCA SKOPJE MK, UREDUVANJE I ODRŽUVANJE NA KANCELARIJSKI PROSTORII, UREDUVANJE NA JAVNI POVRSINI, UREDUVANJE NA PARKOVI POVRSINI, UREDUVANJE NA ZELENI POVRSINI, VESTACKA TREVA SKOPJE МК, ZEN GRADINA SKOPJE MK, ZEN GRADINI VO SKOPJE MK, ZIMZELENI SADNICI, ZIVA OGRADA, АНГЛИСКА ТРЕВА, БОНСАИ ГАРДЕН ЦЕНТАР, БОНСАИ ГРАДИНА, БОНСАИ ГРАДИНИ, БОНСАИ ДРВА СКОПЈЕ МК, БОНСАИ ДРВО ОДРЖУВАЊЕ, БОНСАИ ДРВЦА, БОНСАИ ЗЕЛЕНИКИ, БОНСАИ КАСКАДА, БОНСАИ КУЛТУРА, БОНСАИ ПОЛУКАСКАДА, БОТАНИЧКА ГРАДИНА, ВЕШТАЧКА ТРЕВА СКОПЈЕ МК, ГАРДЕН ЦЕНТАР, ГОЛЕМОПРОДАЖБА НА ОВОШКИ, ГРАДИНАРСКИ ЦЕНТАР, ГРАДИНАРСТВО ХОРТИКУЛТУРА, ГРМУШКИ И ПОКРИВАЧИ, ГРУБО ПЛАНИРАЊЕ НА ТЕРЕНОТ, ДЕКОРАТИВЕН КАМЕН ОД РАЗЛИЧНИ ГРАНУЛАЦИИ, ДЕКОРАТИВНИ ДРВА, ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ГРАДИНИ, ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ДВОРОВИ, ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ПАРКОВИ, ДОТУР НА МУЉЕВИТА ЗЕМЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ТРЕВНИКОТ, ДРВА БОНСАИ, ДРВЕН ДЕКОР, ДРВЦА БОНСАИ, ДРВЦА ЗА ЈАСЕН, ЖИВА ОГРАДА, ЗЕЛЕНИКА, ЗЕН ГРАДИНА, ЗЕН ГРАДИНИ ВО СКОПЈЕ МК, ЗИМЗЕЛЕНИ САДНИЦИ, ИНТЕРАКТИВНА ГРАДИНА, ЈАПОНСКИ ЈАВОРИ МК, КИНЕСКИ БОНСАИ СКОПЈЕ МК, КРОЕЊЕ НА САДНИЦИ, ЛЕТЕН И ЕСЕНСКИ РАСАД, ЛИСТОПАДНИ САДНИЦИ И ГРМУШКИ, МАЛОПРОДАЖБА НА ОВОШКИ, МАШИНСКО КОСЕЊЕ НА ТРЕВНИК, НАБАВКА, НАБАВКА НА ТРЕВНО СЕМЕ, ОДРЖУВАЊЕ НА БОНСАИ ДРВА, ОДРЖУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ, ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ, ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ, ОРАЊЕ НА ПОВРШИНА СО ТРАКТОР, ПЕРЕНИ, ПЛЕВЕЊЕ НА ТРЕВНИК И ГРУПАЦИИ СО САДНИЦИ, ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНОТ СО ВАДЕЊЕ НА СЛОЈ ЗЕМЈА, ПОКРИВАЊЕ И ВАЛИРАЊЕ НА ТРЕВНОТО СЕМЕ, ПРИХРАНА И ЗАШТИТА НА САДНИЦИ И ТРЕВНИК ПРЕКУ КОРЕН И ЛИСТ, ПРОДАЖБА НА БОНСАИ ДРВА, ПРОДАЖБА НА САДНИЦИ, ПРОДАЖБА НА САКСИИ, ПРОДАЖБА НА СЕМЕ ЗА ТРЕВА СКОПЈЕ МК, ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕКОРАТИВЕН САДЕН МАТЕРИЈАЛ, ПРОИЗВОДСТВО НА НАДВОРЕШНИ ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЈА, ПРОИЗВОДСТВО НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ, ПУН-САИ СКОПЈЕ, РАСАДНИК ВО СКОПЈЕ, РАСАДНИЦИ СКОПЈЕ МК, РАЧНО ПОЛЕВАЊЕ НА ГРУПАЦИИ И ТРЕВНИЦИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ, САКСИИ И ЖАРДИЊЕРИ, СЕЕЊЕ, СЕМЕ ЗА ТРЕВА СКОПЈЕ МК, СЕМЕН МАТЕРИЈАЛ РАСАД, СЕЧЕЊЕ НА ДРВЈА И ВАДЕЊЕ НА КОРЕЊА ОД ИСЕЧЕНИ ДРВЈА, ТЕРАКОТА И ИМИТАЦИЈА НА ТЕРАКОТА, ТРАНСПОРТ И ВГРАДУВАЊЕ НА САДНИЦИ, ТРАНСПОРТ НА ШУТ, ТРЕВА ЗА ВО ДВОР СКОПЈЕ МК, УКРАСНИ БИЛКИ, УКРАСНИ ДРВЦА, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРОСТОРИИ, УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ, УРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ, УРЕДУВАЊЕ НА ПАРКОВИ ПОВРШИНИ, ФИНО ПЛАНИРАЊЕ НА ТЕРЕНОТ, ФРЕЗИРАЊЕ НА ПОВРШИНА СО ТРАКТОР, ХОРТИКУЛТУРА, ХОРТИКУЛТУРНА ИЗРАБОТКА НА РЕШЕНИЈА И НИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО 3Д, ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ, ХОРТИКУЛТУРНО ПРОЕКТИРАЊЕ, ХОРТИКУЛТУРНО ПРОЕКТИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПРИВАТНИ И ЈАВНИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ, ШИМШИР МК, BONSAI DRVO ODRZUVANJE SKOPJE MK,

 

 

 

 

 • image
 • rolplast
 • DERMA GIF
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image