Specijalizirani firmi za otkup na otpad i recikliranje,prevzemanje I otkup na elektricen I elektronski otpad,otkup na opasen otpad,otkup na sekundarni metali,otkup na stari akumulatori I baterii,selekcija I transport na otpad,recikliranje na elektricen I elektronski otpad,recikliranje na avtomobili,recikliranje na kabli

 

ОТКУП НА ЕЛЕКТРОНСКИ И ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПАД, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА МЕТАЛИ...

Примарна дејност на Екоцентар 97 е откуп, селекција, преработка и транспорт на секундарни метали, односно необоени (железо, челик) и обоени (бакар, алуминиум, месинг, цинк, калај, хром, олово, никел итн.).

Цените на металите зависат од светската берза и понудената количина и квантитет.

ОТКУП НА СТАРИ АКУМУЛАТОРИ И БАТЕРИИ

Екоцентар 97 откупува стари, истрошени акумулатори со цел да спречи загадување на природата.

Акумулаторите и батериите не претставуваат посебен ризик за животната средина додека правилно се употребуваат во домаќинствата и индустријата, но порано или подоцна доаѓа крајот на нивниот животен век.

Неправилното управување со акумулатори и батерии е ризично бидејќи тие содржат тешки метали како олово, кадмиум и жива кои имаат штетни последици по животната средина и човековото здравје.

Од друга страна, дури 98% од секој акумулатор или батерија може да се рециклира.

Поради тоа, професионално и правилно управување е задолжително со цел да се избегнат несаканите последици.

РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ИСКОРИСТЕНИ АВТОМОБИЛИ

Возилата кои што се неисправни и повеќе не може да се користат во сообраќајот, препорачливо е да се демонтираат бидејќи во нивниот состав има значајно количество на железо, алуминиум и бакар кои што се погодни за рециклажа.

Екоцентар 97 ги демонтира старите возила, а потоа ги селектира различните типови на метал и ги транспортира до соодветните компании на понатамошна преработка.

РЕЦИКЛИРАЊЕ НА КАБЛИ

Поради примената на бакар и алуминиум при нивното производство старите кабли кои повеќе не се во употреба, се одличен материјал за рециклирање.

Освен тоа, изолацијата најчесто е произведена од гума или различни видови на пластика и PVC кои што се посебно штетни за животната средина.

Екоцентар 97 користи посебни методи за делење на металот од изолацијата и со тоа постигнува двоен ефект.

Металите се процесираат за понатамошно рециклирање, а изолацијата се разградува и со тоа се намалува штетниот ефект кон околината.

Цената на откупот на каблите се определува според составот односно уделот на металите во составот.

РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА

Располагаме со соодветна опрема и кадар за рушење на објекти од метални конструкции и демонтажа на опрема од метални делови.

OTKUP NA OTPAD RECIKLIRANJE

EKOCENTAR 97

EKOCENTAR 97

 

 

 

ANALIZA NA HEMISKI SOSTAV NA LEGURI SO ATESTIRAN XRF URED, ANALIZA NA LEGURI SKOPJE MK, ATESTIRAN XRF URED SKOPJE MK, DEMONTAZA NA OPREMA OD METALNI DELOVI, E OTPAD SKOPJE MAKEDONIJA, ELEKTRICEN OTPAD SKOPJE MK, ELEKTRONSKI I ELEKTRICEN OTPAD SKOPJE MK, ELEKTRONSKI OTPAD SKOPJE MK, HARTIJA ZA PAKUVANJE OTKUP, IZVOZ NA HARTIJA ZA PAKUVANJE, IZVOZ NA ODPADNA HARTIJA, IZVOZ NA OTPADNA HARTIJA MK, IZVOZ NA STARA HARTIJA, MARKICI ZA OBELEZUVANJE, MIKROCIPOVI МК, NAJLON OTKUP, NAJLON OTKUP MK, NAJLON OTKUP SKOPJE MK, ODPAD ZA KOLI SKOPJE MK, ODPADNA HARTIJA OTKUP, OTKUP I SOBIRANJE NA OBOENI I NEOBOENI METALI SKOPJE MK, OTKUP NA ALUMINIUM SKOPJE MK, OTKUP NA APARATI ZA DOMAKINSTVO SKOPJE MK, OTKUP NA AVTOMATI VENTILATORI, OTKUP NA BAKAR SKOPJE MK, OTKUP NA BELA TEHNIKA SKOPJE MK, OTKUP NA CELIK SKOPJE MK, OTKUP NA CINK SKOPJE MK, OTKUP NA ELEKTRONSKI OTPAD OD KOMPANII SKOPJE MK, OTKUP NA ELEKTRONSKI OTPAD SKOPJE MK, OTKUP NA GRAFICKI AUDIO KARTI, OTKUP NA HARDVERI SKOPJE MK, OTKUP NA HARTIJA ZA PAKUVANJE, OTKUP NA HARTIJA ZA PAKUVANJE CENA, OTKUP NA HROM, OTKUP NA KALAJ SKOPJE MK, OTKUP NA KOMPJUTERI SKOPJE MK, OTKUP NA KORISTENI TELEFONI SKOPJE MK, OTKUP NA LAPTOPI SKOPJE MK, OTKUP NA MATICNI PLOCI SKOPJE MK, OTKUP NA MESING SKOPJE MK, OTKUP NA METAL SKOPJE MK, OTKUP NA MOBILNI TELEFONI SKOPJE MK, OTKUP NA MONITORI SKOPJE MK, OTKUP NA NAJLON, OTKUP NA NAJLON MK, OTKUP NA NAJLON SKOPJE MK, OTKUP NA NIKEL, OTKUP NA OBOENI METALI SKOPJE MK, OTKUP NA ODPAD NA ZELEZO SKOPJE MK, OTKUP NA ODPADNA HARTIJA, OTKUP NA OLOVO SKOPJE MK, OTKUP NA OTPADEN BAKAR I MESING, OTKUP NA OTPADEN BAKAR SKOPJE MK, OTKUP NA OTPADNO ZELEZO, OTKUP NA PALSTICNI SISINJA MK, OTKUP NA PLASTICNI SISINJA, OTKUP NA PLASTICNI SISINJA SKOPJE MK, OTKUP NA PRINTERI SKOPJE MK, OTKUP NA PROCESORI, OTKUP NA STARA HARTIJA, OTKUP NA STARA HARTIJA CENA, OTKUP NA STARI AKUMULATORI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI APARATI ZA DOMAKINSTVO SKOPJE MK, OTKUP NA STARI BATERII SKOPJE MK, OTKUP NA STARI FRIZIDERI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI KLIMI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI KOLI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI KOMPJUTERI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI LAPTOPI MONITORI, OTKUP NA STARI MASINI ZA PERENJE, OTKUP NA STARI PRINTERI MOBILNI TELEFONI, OTKUP NA STARI RADIJATORI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI SPORETI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI TELEVIZORI SKOPJE MK, OTKUP NA STARO ZELEZO SKOPJE MK, OTKUP NA ZELEZO SKOPJE MK, OTKUP NAJLON, OTKUP NAJLON SKOPJE MK, OTKUP PLASTICNI SISINJA, OTKUP PLASTICNI SISINJA SKOPJE MK, OTKUPNI CENTRI ZA STARO ZELEZO SKOPJE MK, OTPAD ZA STARI AVTOMOBILI, OTPADNA HARTIJA OTKUP, PET AMBALAZA MK, PET AMBLAZA, PET AMBLAZA SKOPJE MK, PET АМБАЛАЖА, PET АМБАЛАЖА МК, PET АМБАЛАЖА СКОПЈЕ, PLASTICNI SISINJA OTKUP, PLASTICNI SISINJA OTKUP MK, PLASTICNI SISINJA OTKUP SKOPJE MK, PRERABOTKA I TRANSPORT NA SEKUNDARNI METALI SKOPJE MK, PRERABOTKA NA METALI SKOPJE MK, PREVZEMANJE NA ELEKTRONSKI ODPAD OD KOMPANII, PRODAZBA NA MARKICI ZA OBELEZUVANJE, PRODAZBA NA MIKROCIPOVI, RECIKLAZA NA ELEKTRONSKI OTPAD SKOPJE MK, RECIKLIRANJE NA ELEKTRICEN OTPAD SKOPJE MK, RECIKLIRANJE NA ELEKTRONSKI OTPAD SKOPJE MK, RECIKLIRANJE NA ISKORISTENI AVTOMOBILI, RECIKLIRANJE NA KABLI SKOPJE MK, RECIKLIRANJE NA METALI SKOPJE MK, RECIKLIRANJE NA STARI AVTOMOBILI SKOPJE MK, RECIKLIRANJE NA STARI KOLI, RECIKLIRANJE NA STARI KOMPJUTERI, RECIKLIRANJE NA VOZILA SKOPJE MAKEDONIJA, RUSENJE NA OBJEKTI, RUSENJE NA OBJEKTI OD METALNI KONSTRUKCII, SELEKCIJA NA ODPADNA HARTIJA, SELEKCIJA NA OTPADNA HARTIJA, SELEKCIJA NA STARA HARTIJA, STARA HARTIJA OTKUP, STARA HARTIJA SKOPJE, TRANSPORT NA HARTIJA ZA PAKUVANJE, TRANSPORT NA METALI, TRANSPORT NA ODPADNA HARTIJA, TRANSPORT NA OTPADNA HARTIJA, TRANSPORT NA STARA HARTIJA, TRANSPORTIRANJE NA ODPADNA HARTIJA, TRANSPORTIRANJE NA OTPADNA HARTIJA, TRANSPORTIRANJE NA STARA HARTIJA, TRGOVIJA SO MIKROCIPOVI, АНАЛИЗА НА ЛЕГУРИ, АНАЛИЗА НА ХЕМИСКИ СОСТАВ НА ЛЕГУРИ СО АТЕСТИРАН XRF УРЕД, АТЕСТИРАН XRF УРЕД, ДЕМОНТАЖА НА ОПРЕМА ОД МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ, Е ОТПАД, ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПАД, ЕЛЕКТРОНСКИ И ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПАД, ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, ИЗВОЗ НА ОДПАДНА ХАРТИЈА, ИЗВОЗ НА ОТПАДНА ХАРТИЈА, ИЗВОЗ НА СТАРА ХАРТИЈА, ИЗВОЗ НА ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ, МАРКИЦИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, МИКРОЧИПОВИ СКОПЈЕ, МИНЕРАЛНИ ВИТАМИНИ ЗА ЖИВОТНИ, НАЈЛОН ОТКУП, НАЈЛОН ОТКУП МК, НАЈЛОН ОТКУП СКОПЈЕ, ОДПАД ЗА КОЛИ, ОДПАДНА ХАРТИЈА ОТКУП, ОТКУП И СОБИРАЊЕ НА ОБОЕНИ И НЕОБОЕНИ МЕТАЛИ, ОТКУП Н ОДПАД НА ЖЕЛЕЗО, ОТКУП НА АВТОМАТИ ВЕНТИЛАТОРИ, ОТКУП НА АЛУМИНИУМ, ОТКУП НА АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО, ОТКУП НА БАКАР, ОТКУП НА БЕЛА ТЕХНИКА, ОТКУП НА ГРАФИЧКИ АУДИО КАРТИ, ОТКУП НА ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, ОТКУП НА ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД ОД КОМПАНИИ, ОТКУП НА ЖЕЛЕЗО, ОТКУП НА КАЛАЈ, ОТКУП НА КОМПЈУТЕРИ, ОТКУП НА КОРИСТЕНИ ТЕЛЕФОНИ, ОТКУП НА ЛАПТОПИ, ОТКУП НА МАТИЧНИ ПЛОЧИ, ОТКУП НА МЕСИНГ, ОТКУП НА МЕТАЛ, ОТКУП НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, ОТКУП НА МОНИТОРИ, ОТКУП НА НАЈЛОН, ОТКУП НА НАЈЛОН МК, ОТКУП НА НАЈЛОН СКОПЈЕ, ОТКУП НА НИКЕЛ, ОТКУП НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ, ОТКУП НА ОДПАДНА ХАРТИЈА, ОТКУП НА ОЛОВО, ОТКУП НА ОТПАДЕН БАКАР, ОТКУП НА ОТПАДЕН БАКАР И МЕСИНГ, ОТКУП НА ОТПАДНА ХАРТИЈА, ОТКУП НА ОТПАДНО ЖЕЛЕЗО, ОТКУП НА ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА, ОТКУП НА ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА МК, ОТКУП НА ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА СКОПЈЕ, ОТКУП НА ПРИНТЕРИ, ОТКУП НА ПРОЦЕСОРИ, ОТКУП НА СТАРА ХАРТИЈА, ОТКУП НА СТАРА ХАРТИЈА ЦЕНА, ОТКУП НА СТАРИ АКУМУЛАТОРИ, ОТКУП НА СТАРИ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО, ОТКУП НА СТАРИ БАТЕРИИ, ОТКУП НА СТАРИ ДЕЛОВИ ЗА КОМПЈУТЕРИ, ОТКУП НА СТАРИ КЛИМИ, ОТКУП НА СТАРИ КОЛИ, ОТКУП НА СТАРИ КОМПЈУТЕРИ, ОТКУП НА СТАРИ ЛАПТОПИ МОНИТОРИ, ОТКУП НА СТАРИ МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ, ОТКУП НА СТАРИ ПРИНТЕРИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, ОТКУП НА СТАРИ РАДИЈАТОРИ, ОТКУП НА СТАРИ ТЕЛЕВИЗОРИ, ОТКУП НА СТАРИ ФРИЖИДЕРИ, ОТКУП НА СТАРИ ШПОРЕТИ, ОТКУП НА СТАРИ ШПОРЕТИ ФРИЖИДЕРИ, ОТКУП НА СТАРО ЖЕЛЕЗО, ОТКУП НА ХАРДВЕРИ, ОТКУП НА ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ, ОТКУП НА ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ ЦЕНА, ОТКУП НА ХРОМ, ОТКУП НА ЦИНК, ОТКУП НА ЧЕЛИК, ОТКУП НАЈЛОН, ОТКУП НАЈЛОН МК, ОТКУП НАЈЛОН СКОПЈЕ, ОТКУП ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА, ОТКУП ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА МК, ОТКУП ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА СКОПЈЕ, ОТКУПНИ ЦЕНТРИ ЗА СТАРО ЖЕЛЕЗО, ОТПАД ЗА СТАРИ АВТОМОБИЛИ, ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ОДПАД ОД КОМПАНИИ, ПРЕПАРАТИ ПРОТИВ ПАРАЗИТИ, ПРЕРАБОТКА И ТРАНСПОРТ НА СЕКУНДАРНИ МЕТАЛИ, ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛИ, ПРОДАЖБА НА АМПУЛИ ЗА КРЛЕЖИ, ПРОДАЖБА НА АНТИБИОТИЦИ ЗА ГОВЕДА, ПРОДАЖБА НА АНТИБИОТИЦИ ЗА КОЗИ, ПРОДАЖБА НА АНТИБИОТИЦИ ЗА КРАВИ, ПРОДАЖБА НА ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКОВИ, ПРОДАЖБА НА ВЕТЕРИНАРНИ ПРЕПАРАТИ, ПРОДАЖБА НА ВИТАМИНИ ЗА КУЧИЊА, ПРОДАЖБА НА ВИТАМИНИ ЗА МАЧИЊА, ПРОДАЖБА НА ИНЕКЦИИ ЗА МАСТИТИС КАЈ ЖИВОТНИ, ПРОДАЖБА НА ИНЈЕКТОРИ ЗА ДЕХЕЛМЕНТИЗАЦИЈА, ПРОДАЖБА НА ИНЈКЕТОРИ ЗА МАСТИТИС КАЈ ЖИВОТНИ, ПРОДАЖБА НА КАЛЦИУМ ЗА ЖИВОТНИ, ПРОДАЖБА НА МАРКИЦИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, ПРОДАЖБА НА МИКРОЧИПОВИ, ПРОДАЖБА НА МИНЕРАЛНИ ВИТАМИНИ ЗА ЖИВОТНИ, ПРОДАЖБА НА ПРЕПАРАТИ ЗА ПАРАЗИТИ, ПРОДАЖБА НА СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОПЛОДУВАЊЕ НА КРАВИ, РЕЦИКЛАЖА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ВОЗИЛА, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПАД, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ИСКОРИСТЕНИ АВТОМОБИЛИ, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА КАБЛИ, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА МЕТАЛИ, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СТАРИ АВТОМОБИЛИ, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СТАРИ КОЛИ, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СТАРИ КОМПЈУТЕРИ, РУШЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ, РУШЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОД МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СЕЛЕКЦИЈА НА ОДПАДНА ХАРТИЈА, СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАДНА ХАРТИЈА СКОПЈЕ, СЕЛЕКЦИЈА НА СТАРА ХАРТИЈА, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОПЛОДУВАЊЕ НА ГОВЕДА, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОПЛОДУВАЊЕ НА КРАВИ, СТАРА ХАРТИЈА ОТКУП, СТАРА ХАРТИЈА СКОПЈЕ, ТАНСПОРТ НА ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОРТ НА МЕТАЛИ, ТРАНСПОРТ НА ОДПАДНА ХАРТИЈА, ТРАНСПОРТ НА ОТПАДНА ХАРТИЈА, ТРАНСПОРТ НА СТАРА ХАРТИЈА, ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОДПАДНА ХАРТИЈА, ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАДНА ХАРТИЈА, ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА СТАРА ХАРТИЈА, ТРГОВИЈА СО АМПУЛИ ЗА КРЛЕЖИ, ТРГОВИЈА СО АНТИБИОТИЦИ ЗА ГОВЕДА, ТРГОВИЈА СО ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКОВИ, ТРГОВИЈА СО ВЕТЕРИНАРНИ ПРЕПАРАТИ, ТРГОВИЈА СО ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ, ТРГОВИЈА СО ИНЈЕКТОРИ ЗА ДЕХЕЛМЕНТИЗАЦИЈА, ТРГОВИЈА СО ИНЈЕКТОРИ ЗА МАСТИТС НА ЖИВОТНИ, ТРГОВИЈА СО МИКРОЧИПОВИ, ТРГОВИЈА СО МИНЕРАЛНИ ВИТАМИНИ ЗА ЖИВОТНИ, ТРГОВИЈА СО ПРЕПАРАТИ ЗА ПАРАЗИТИ, ТРГОВИЈА СО СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОПЛОДУВАЊЕ НА КРАВИ, ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ ОТКУП, 

 

 

 

ANALIZA NA HEMISKI SOSTAV NA LEGURI SO ATESTIRAN XRF URED, ANALIZA NA LEGURI SKOPJE MK, ATESTIRAN XRF URED SKOPJE MK, DEMONTAZA NA OPREMA OD METALNI DELOVI, E OTPAD SKOPJE MAKEDONIJA, ELEKTRICEN OTPAD SKOPJE MK, ELEKTRONSKI I ELEKTRICEN OTPAD SKOPJE MK, ELEKTRONSKI OTPAD SKOPJE MK, HARTIJA ZA PAKUVANJE OTKUP, IZVOZ NA HARTIJA ZA PAKUVANJE, IZVOZ NA ODPADNA HARTIJA, IZVOZ NA OTPADNA HARTIJA MK, IZVOZ NA STARA HARTIJA, MARKICI ZA OBELEZUVANJE, MIKROCIPOVI МК, NAJLON OTKUP, NAJLON OTKUP MK, NAJLON OTKUP SKOPJE MK, ODPAD ZA KOLI SKOPJE MK, ODPADNA HARTIJA OTKUP, OTKUP I SOBIRANJE NA OBOENI I NEOBOENI METALI SKOPJE MK, OTKUP NA ALUMINIUM SKOPJE MK, OTKUP NA APARATI ZA DOMAKINSTVO SKOPJE MK, OTKUP NA AVTOMATI VENTILATORI, OTKUP NA BAKAR SKOPJE MK, OTKUP NA BELA TEHNIKA SKOPJE MK, OTKUP NA CELIK SKOPJE MK, OTKUP NA CINK SKOPJE MK, OTKUP NA ELEKTRONSKI OTPAD OD KOMPANII SKOPJE MK, OTKUP NA ELEKTRONSKI OTPAD SKOPJE MK, OTKUP NA GRAFICKI AUDIO KARTI, OTKUP NA HARDVERI SKOPJE MK, OTKUP NA HARTIJA ZA PAKUVANJE, OTKUP NA HARTIJA ZA PAKUVANJE CENA, OTKUP NA HROM, OTKUP NA KALAJ SKOPJE MK, OTKUP NA KOMPJUTERI SKOPJE MK, OTKUP NA KORISTENI TELEFONI SKOPJE MK, OTKUP NA LAPTOPI SKOPJE MK, OTKUP NA MATICNI PLOCI SKOPJE MK, OTKUP NA MESING SKOPJE MK, OTKUP NA METAL SKOPJE MK, OTKUP NA MOBILNI TELEFONI SKOPJE MK, OTKUP NA MONITORI SKOPJE MK, OTKUP NA NAJLON, OTKUP NA NAJLON MK, OTKUP NA NAJLON SKOPJE MK, OTKUP NA NIKEL, OTKUP NA OBOENI METALI SKOPJE MK, OTKUP NA ODPAD NA ZELEZO SKOPJE MK, OTKUP NA ODPADNA HARTIJA, OTKUP NA OLOVO SKOPJE MK, OTKUP NA OTPADEN BAKAR I MESING, OTKUP NA OTPADEN BAKAR SKOPJE MK, OTKUP NA OTPADNO ZELEZO, OTKUP NA PALSTICNI SISINJA MK, OTKUP NA PLASTICNI SISINJA, OTKUP NA PLASTICNI SISINJA SKOPJE MK, OTKUP NA PRINTERI SKOPJE MK, OTKUP NA PROCESORI, OTKUP NA STARA HARTIJA, OTKUP NA STARA HARTIJA CENA, OTKUP NA STARI AKUMULATORI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI APARATI ZA DOMAKINSTVO SKOPJE MK, OTKUP NA STARI BATERII SKOPJE MK, OTKUP NA STARI FRIZIDERI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI KLIMI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI KOLI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI KOMPJUTERI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI LAPTOPI MONITORI, OTKUP NA STARI MASINI ZA PERENJE, OTKUP NA STARI PRINTERI MOBILNI TELEFONI, OTKUP NA STARI RADIJATORI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI SPORETI SKOPJE MK, OTKUP NA STARI TELEVIZORI SKOPJE MK, OTKUP NA STARO ZELEZO SKOPJE MK, OTKUP NA ZELEZO SKOPJE MK, OTKUP NAJLON, OTKUP NAJLON SKOPJE MK, OTKUP PLASTICNI SISINJA, OTKUP PLASTICNI SISINJA SKOPJE MK, OTKUPNI CENTRI ZA STARO ZELEZO SKOPJE MK, OTPAD ZA STARI AVTOMOBILI, OTPADNA HARTIJA OTKUP, PET AMBALAZA MK, PET AMBLAZA, PET AMBLAZA SKOPJE MK, PET АМБАЛАЖА, PET АМБАЛАЖА МК, PET АМБАЛАЖА СКОПЈЕ, PLASTICNI SISINJA OTKUP, PLASTICNI SISINJA OTKUP MK, PLASTICNI SISINJA OTKUP SKOPJE MK, PRERABOTKA I TRANSPORT NA SEKUNDARNI METALI SKOPJE MK, PRERABOTKA NA METALI SKOPJE MK, PREVZEMANJE NA ELEKTRONSKI ODPAD OD KOMPANII, PRODAZBA NA MARKICI ZA OBELEZUVANJE, PRODAZBA NA MIKROCIPOVI, RECIKLAZA NA ELEKTRONSKI OTPAD SKOPJE MK, RECIKLIRANJE NA ELEKTRICEN OTPAD SKOPJE MK, RECIKLIRANJE NA ELEKTRONSKI OTPAD SKOPJE MK, RECIKLIRANJE NA ISKORISTENI AVTOMOBILI, RECIKLIRANJE NA KABLI SKOPJE MK, RECIKLIRANJE NA METALI SKOPJE MK, RECIKLIRANJE NA STARI AVTOMOBILI SKOPJE MK, RECIKLIRANJE NA STARI KOLI, RECIKLIRANJE NA STARI KOMPJUTERI, RECIKLIRANJE NA VOZILA SKOPJE MAKEDONIJA, RUSENJE NA OBJEKTI, RUSENJE NA OBJEKTI OD METALNI KONSTRUKCII, SELEKCIJA NA ODPADNA HARTIJA, SELEKCIJA NA OTPADNA HARTIJA, SELEKCIJA NA STARA HARTIJA, STARA HARTIJA OTKUP, STARA HARTIJA SKOPJE, TRANSPORT NA HARTIJA ZA PAKUVANJE, TRANSPORT NA METALI, TRANSPORT NA ODPADNA HARTIJA, TRANSPORT NA OTPADNA HARTIJA, TRANSPORT NA STARA HARTIJA, TRANSPORTIRANJE NA ODPADNA HARTIJA, TRANSPORTIRANJE NA OTPADNA HARTIJA, TRANSPORTIRANJE NA STARA HARTIJA, TRGOVIJA SO MIKROCIPOVI, АНАЛИЗА НА ЛЕГУРИ, АНАЛИЗА НА ХЕМИСКИ СОСТАВ НА ЛЕГУРИ СО АТЕСТИРАН XRF УРЕД, АТЕСТИРАН XRF УРЕД, ДЕМОНТАЖА НА ОПРЕМА ОД МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ, Е ОТПАД, ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПАД, ЕЛЕКТРОНСКИ И ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПАД, ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, ИЗВОЗ НА ОДПАДНА ХАРТИЈА, ИЗВОЗ НА ОТПАДНА ХАРТИЈА, ИЗВОЗ НА СТАРА ХАРТИЈА, ИЗВОЗ НА ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ, МАРКИЦИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, МИКРОЧИПОВИ СКОПЈЕ, МИНЕРАЛНИ ВИТАМИНИ ЗА ЖИВОТНИ, НАЈЛОН ОТКУП, НАЈЛОН ОТКУП МК, НАЈЛОН ОТКУП СКОПЈЕ, ОДПАД ЗА КОЛИ, ОДПАДНА ХАРТИЈА ОТКУП, ОТКУП И СОБИРАЊЕ НА ОБОЕНИ И НЕОБОЕНИ МЕТАЛИ, ОТКУП Н ОДПАД НА ЖЕЛЕЗО, ОТКУП НА АВТОМАТИ ВЕНТИЛАТОРИ, ОТКУП НА АЛУМИНИУМ, ОТКУП НА АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО, ОТКУП НА БАКАР, ОТКУП НА БЕЛА ТЕХНИКА, ОТКУП НА ГРАФИЧКИ АУДИО КАРТИ, ОТКУП НА ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, ОТКУП НА ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД ОД КОМПАНИИ, ОТКУП НА ЖЕЛЕЗО, ОТКУП НА КАЛАЈ, ОТКУП НА КОМПЈУТЕРИ, ОТКУП НА КОРИСТЕНИ ТЕЛЕФОНИ, ОТКУП НА ЛАПТОПИ, ОТКУП НА МАТИЧНИ ПЛОЧИ, ОТКУП НА МЕСИНГ, ОТКУП НА МЕТАЛ, ОТКУП НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, ОТКУП НА МОНИТОРИ, ОТКУП НА НАЈЛОН, ОТКУП НА НАЈЛОН МК, ОТКУП НА НАЈЛОН СКОПЈЕ, ОТКУП НА НИКЕЛ, ОТКУП НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ, ОТКУП НА ОДПАДНА ХАРТИЈА, ОТКУП НА ОЛОВО, ОТКУП НА ОТПАДЕН БАКАР, ОТКУП НА ОТПАДЕН БАКАР И МЕСИНГ, ОТКУП НА ОТПАДНА ХАРТИЈА, ОТКУП НА ОТПАДНО ЖЕЛЕЗО, ОТКУП НА ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА, ОТКУП НА ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА МК, ОТКУП НА ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА СКОПЈЕ, ОТКУП НА ПРИНТЕРИ, ОТКУП НА ПРОЦЕСОРИ, ОТКУП НА СТАРА ХАРТИЈА, ОТКУП НА СТАРА ХАРТИЈА ЦЕНА, ОТКУП НА СТАРИ АКУМУЛАТОРИ, ОТКУП НА СТАРИ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО, ОТКУП НА СТАРИ БАТЕРИИ, ОТКУП НА СТАРИ ДЕЛОВИ ЗА КОМПЈУТЕРИ, ОТКУП НА СТАРИ КЛИМИ, ОТКУП НА СТАРИ КОЛИ, ОТКУП НА СТАРИ КОМПЈУТЕРИ, ОТКУП НА СТАРИ ЛАПТОПИ МОНИТОРИ, ОТКУП НА СТАРИ МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ, ОТКУП НА СТАРИ ПРИНТЕРИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, ОТКУП НА СТАРИ РАДИЈАТОРИ, ОТКУП НА СТАРИ ТЕЛЕВИЗОРИ, ОТКУП НА СТАРИ ФРИЖИДЕРИ, ОТКУП НА СТАРИ ШПОРЕТИ, ОТКУП НА СТАРИ ШПОРЕТИ ФРИЖИДЕРИ, ОТКУП НА СТАРО ЖЕЛЕЗО, ОТКУП НА ХАРДВЕРИ, ОТКУП НА ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ, ОТКУП НА ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ ЦЕНА, ОТКУП НА ХРОМ, ОТКУП НА ЦИНК, ОТКУП НА ЧЕЛИК, ОТКУП НАЈЛОН, ОТКУП НАЈЛОН МК, ОТКУП НАЈЛОН СКОПЈЕ, ОТКУП ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА, ОТКУП ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА МК, ОТКУП ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА СКОПЈЕ, ОТКУПНИ ЦЕНТРИ ЗА СТАРО ЖЕЛЕЗО, ОТПАД ЗА СТАРИ АВТОМОБИЛИ, ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ОДПАД ОД КОМПАНИИ, ПРЕПАРАТИ ПРОТИВ ПАРАЗИТИ, ПРЕРАБОТКА И ТРАНСПОРТ НА СЕКУНДАРНИ МЕТАЛИ, ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛИ, ПРОДАЖБА НА АМПУЛИ ЗА КРЛЕЖИ, ПРОДАЖБА НА АНТИБИОТИЦИ ЗА ГОВЕДА, ПРОДАЖБА НА АНТИБИОТИЦИ ЗА КОЗИ, ПРОДАЖБА НА АНТИБИОТИЦИ ЗА КРАВИ, ПРОДАЖБА НА ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКОВИ, ПРОДАЖБА НА ВЕТЕРИНАРНИ ПРЕПАРАТИ, ПРОДАЖБА НА ВИТАМИНИ ЗА КУЧИЊА, ПРОДАЖБА НА ВИТАМИНИ ЗА МАЧИЊА, ПРОДАЖБА НА ИНЕКЦИИ ЗА МАСТИТИС КАЈ ЖИВОТНИ, ПРОДАЖБА НА ИНЈЕКТОРИ ЗА ДЕХЕЛМЕНТИЗАЦИЈА, ПРОДАЖБА НА ИНЈКЕТОРИ ЗА МАСТИТИС КАЈ ЖИВОТНИ, ПРОДАЖБА НА КАЛЦИУМ ЗА ЖИВОТНИ, ПРОДАЖБА НА МАРКИЦИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, ПРОДАЖБА НА МИКРОЧИПОВИ, ПРОДАЖБА НА МИНЕРАЛНИ ВИТАМИНИ ЗА ЖИВОТНИ, ПРОДАЖБА НА ПРЕПАРАТИ ЗА ПАРАЗИТИ, ПРОДАЖБА НА СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОПЛОДУВАЊЕ НА КРАВИ, РЕЦИКЛАЖА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ВОЗИЛА, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПАД, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ИСКОРИСТЕНИ АВТОМОБИЛИ, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА КАБЛИ, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА МЕТАЛИ, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СТАРИ АВТОМОБИЛИ, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СТАРИ КОЛИ, РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СТАРИ КОМПЈУТЕРИ, РУШЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ, РУШЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОД МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СЕЛЕКЦИЈА НА ОДПАДНА ХАРТИЈА, СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАДНА ХАРТИЈА СКОПЈЕ, СЕЛЕКЦИЈА НА СТАРА ХАРТИЈА, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОПЛОДУВАЊЕ НА ГОВЕДА, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОПЛОДУВАЊЕ НА КРАВИ, СТАРА ХАРТИЈА ОТКУП, СТАРА ХАРТИЈА СКОПЈЕ, ТАНСПОРТ НА ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОРТ НА МЕТАЛИ, ТРАНСПОРТ НА ОДПАДНА ХАРТИЈА, ТРАНСПОРТ НА ОТПАДНА ХАРТИЈА, ТРАНСПОРТ НА СТАРА ХАРТИЈА, ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОДПАДНА ХАРТИЈА, ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАДНА ХАРТИЈА, ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА СТАРА ХАРТИЈА, ТРГОВИЈА СО АМПУЛИ ЗА КРЛЕЖИ, ТРГОВИЈА СО АНТИБИОТИЦИ ЗА ГОВЕДА, ТРГОВИЈА СО ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКОВИ, ТРГОВИЈА СО ВЕТЕРИНАРНИ ПРЕПАРАТИ, ТРГОВИЈА СО ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ, ТРГОВИЈА СО ИНЈЕКТОРИ ЗА ДЕХЕЛМЕНТИЗАЦИЈА, ТРГОВИЈА СО ИНЈЕКТОРИ ЗА МАСТИТС НА ЖИВОТНИ, ТРГОВИЈА СО МИКРОЧИПОВИ, ТРГОВИЈА СО МИНЕРАЛНИ ВИТАМИНИ ЗА ЖИВОТНИ, ТРГОВИЈА СО ПРЕПАРАТИ ЗА ПАРАЗИТИ, ТРГОВИЈА СО СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОПЛОДУВАЊЕ НА КРАВИ, ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ ОТКУП,
  • afrodita s jpg
  • image
  • image
  • GORSKA
  • image
  • image